XENOVERSE

Kimuraku (HỒI SINH 15H).


  Ngọc Nón Cấp 2 : 50%

  Ngọc Tăng Tốc 2 hoặc Thần Tốc 2 : 30%

  Phiếu Ecoin 1.000 : 100% (x2)Serafim (HỒI SINH 15H).


  Ngọc Nón Cấp 2 : 50%

  Ngọc Tăng Tốc 2 hoặc Thần Tốc 2 : 30%

  Phiếu Ecoin 1.000 : 100% (x2)Hoang Mạc 1 (HỒI SINH 15H).


  Ngọc Phán Xét : 20%

  Ngọc Hấp Thụ 6 : 30%

  Phiếu Ecoin 1.000 : 100% (x2)CHIẾN TRƯỜNG CANOS (HỒI SINH 12H).


  Hộp Trang Bị Lv68 : 15%

  Hộp Vũ Khí Lv68 : 15%

  Ngọc Nón Cấp 2 : 30%

  Phiếu Ecoin 1.000 : 100% (x2)ĐỀN CAELUM 2 (HỒI SINH 20H).


  Ngọc Hấp Thụ 6 : 30%

  Ngọc Hấp Thụ 7 : 20%

  Ngọc Tăng Tốc 2 hoặc Thần Tốc 2 : 20%

  Phiếu Ecoin 1.000 : 100% (x2)Xâm Lăng Palion (HỒI SINH 12H).


  Ngọc Phán Xét : 30%

  Ngọc Thuộc Tính 2 : 50%

  Ngọc Tăng Tốc 2 hoặc Thần Tốc 2 : 15%

  Phiếu Ecoin 1.000 : 100% (x2)Xâm Lăng Vallar (HỒI SINH 12H).


  Ngọc Phán Xét : 30%

  Ngọc Thuộc Tính 2 : 50%

  Ngọc Tăng Tốc 2 hoặc Thần Tốc 2 : 15%

  Phiếu Ecoin 1.000 : 100% (x2)ĐẢO LÃNG QUÊN (HỒI SINH 20H).


  Dây Chuyền hoặc Nhẫn Lãng Quên : 10%

  Ngọc Tăng Tốc 2 hoặc Thần Tốc 2 : 15%

  Ngọc Hấp Thụ 5 : 100%