NHIỆM VỤ
...::::::::::: ĐỔI RƯƠNG XENOVERSE :::::::::::...

Nhận nhiệm vụ tại Thương Nhân Xenoverse khu vực Chợ Đen.


Đi tìm 22 đồng tiền Xenoverse để hoàn thành nhiệm vụ Đổi Rương Xenoverse....::::::::::: TIÊU DIỆT LIÊN MINH :::::::::::...

Nhận nhiệm vụ tại Thương Nhân Tiêu Diệt Liên Minh khu vực Chợ Đen.


Đi tiêu diệt 250 liên minh đối nghịch của Liên Minh sẽ nhận được Rương Xenoverse.