TOP 50 PVP
Hạng Nhân Vật Chiến Tích Trạng Thái
Fire Tên nhân vật : Fire
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 960
Tử nạn : 10
960Offline
GONz Tên nhân vật : GONz
Level : 70
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 948
Tử nạn : 17
948Offline
Diana Tên nhân vật : Diana
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 927
Tử nạn : 1
927Offline
Minhekko Tên nhân vật : Minhekko
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 912
Tử nạn : 9
912Offline
CủCàRốt Tên nhân vật : CủCàRốt
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 903
Tử nạn : 0
903Offline
CủCải Tên nhân vật : CủCải
Level : 70
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 897
Tử nạn : 10
897Offline
tankpn Tên nhân vật : tankpn
Level : 70
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 894
Tử nạn : 0
894Offline
Yamoto Tên nhân vật : Yamoto
Level : 70
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 894
Tử nạn : 0
894Offline
Ben Tên nhân vật : Ben
Level : 65
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
10° CủCảiTrắng Tên nhân vật : CủCảiTrắng
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
11° camap Tên nhân vật : camap
Level : 62
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
12° Cen Tên nhân vật : Cen
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
13° Chick Tên nhân vật : Chick
Level : 17
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
14° Cuto Tên nhân vật : Cuto
Level : 53
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
15° Deagle Tên nhân vật : Deagle
Level : 21
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
16° dvcvc Tên nhân vật : dvcvc
Level : 53
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
17° GàAdonis Tên nhân vật : GàAdonis
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
18° IDP Tên nhân vật : IDP
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
19° LucciBOY Tên nhân vật : LucciBOY
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
20° Mitandao Tên nhân vật : Mitandao
Level : 17
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
21° MMMMM Tên nhân vật : MMMMM
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
22° NIKI Tên nhân vật : NIKI
Level : 18
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
23° Noh Tên nhân vật : Noh
Level : 35
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
24° NoNameTTB Tên nhân vật : NoNameTTB
Level : 17
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
25° Selena Tên nhân vật : Selena
Level : 70
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
26° Sen Tên nhân vật : Sen
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
27° ServerHutMau Tên nhân vật : ServerHutMau
Level : 1
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
28° Tip Tên nhân vật : Tip
Level : 70
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
29° XeBáoTáo Tên nhân vật : XeBáoTáo
Level : 70
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
30° Xen Tên nhân vật : Xen
Level : 70
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
31° Zen Tên nhân vật : Zen
Level : 1
Liên Minh : Ánh Sáng
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 0
888Offline
32° CủCảiĐắng Tên nhân vật : CủCảiĐắng
Level : 70
Liên Minh : Phẫn Nộ
Hội : Chưa có
Chiến tích : 888
Tử nạn : 2
888Offline