BOSS TIME
Boss Người Giết Thời Gian Chết Trạng Thái
Kimuraku Minhekko 2022-04-02 14:32:31 Ready
Thần Seraphim Fire 2022-04-02 11:55:46 Ready
Kỵ Sĩ Địa Ngục Fire 2022-04-06 21:40:08 Ready
Thần Arthur Fire 2022-04-07 20:14:13 Ready
Thần Theseus Fire 2022-04-07 19:29:28 Ready
Hải Tặc Porci Fire 2022-04-02 19:31:56 Ready
Thần Dios Exiel Fire 2022-03-30 22:44:33 Ready
Ales Fire 2022-04-03 18:41:44 Ready
Secreta Fire 2022-04-07 21:05:33 Ready
Dentatus Fire 2022-04-07 21:38:04 Ready
Lumen Fire 2022-04-07 20:41:09 Ready